Algemene Voorwaarden Sotto il Tappo

 

Artikel 1. Definities

 • Sotto il Tappo is een Vennootschap onder Firma. Eigenaren Jeroen Bos en Jacqueline Sibon, gevestigd aan de Westeinde 210, 7671CH te Vriezenveen. Hierna te noemen Sotto il Tappo
 • Opdrachtgever: Diegene die een dienst of product afneemt van Sotto il Tappo.
 • Opdracht: Iedere dienst of product aangeboden door Sotto il Tappo, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sotto il Tappo en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 

Sotto il Tappo is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De voorwaarden die geldig waren op de dag van overeenkomstsluiting zijn geldig voor die overeenkomst. 

Wanneer het overeengekomen van deze algemene voorwaarden afwijkt, prevaleert hetgeen tussen Sotto il Tappo en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen, veranderd niets aan de geldigheid van de overige bepalingen.    

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomsten

De door Sotto il Tappo gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. 

Sotto il Tappo is enkel aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. 

Offertes betreffende onder andere reizen zijn altijd onder voorbehoud van prijsstijgingen in producten als vliegtickets en inhuur transport.

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Sotto il Tappo dat een fout of vergissing bevat, of gebaseerd is op door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

Artikel 4. Vervanging

Opdrachten worden uitsluitend verzorgd door Sotto il Tappo zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

 

Artikel 5. Reis- en parkeerkosten

Voor Opdracht gemaakte reis- en parkeerkosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De reiskosten bedragen bij vervoer per auto €0,25 per kilometer, gemeten in Google Maps. Bij gebruikmaking van openbaar vervoer en/of eventuele gemaakte parkeerkosten worden die kosten doorberekend.

 

Artikel 6. Geheimhouding

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor overeenkomsten betreffend geheimhouding, indien gewenst. Sotto il Tappo gaat altijd vertrouwelijk om met informatie over Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Betaling, bezwaar en betalingsverzuim

 1. Betaling

Sotto il Tappo verstrekt Opdrachtgever een factuur welke een specificatie bevat van de aan Sotto il Tappo toekomende betalingen. De betalingstermijn is 14 dagen. 

 1. Bezwaar

Bezwaren tegen de hoogte van factuurbedragen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Sotto il Tappo te worden ingediend, samen met de reden van bezwaar. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen.

Een ingediend bezwaar veranderd niets aan de betalingsverplichting van de opdrachtgever. 

 1. Betalingsverzuim

Als Opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, treedt het verzuim van Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag waarop het verzuim begint, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand. Een gedeelte van een maand wordt als volledige maand gerekend. 

Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Opdrachtgever. 

 

Artikel 8. (Wijn)reis

 1. (Aan-)betaling

Na akkoord offerte dient Opdrachtgever een aanbetaling van 100% van de vliegtickets en 30% van de overige kosten te doen. De aanbetaling geldt als definitieve bevestiging Opdracht en boeking en betaling van vliegtickets.
Uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de reis wordt al het overige deel van de fcatuur betaald door Opdrachtgever waardoor na die betaling de reis 100% is betaald.
Opdrachtgever ontvangt voor beide delen een factuur.

 1. Wijziging aantal deelnemers.
  In opdrachten waarbij het tarief afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers kan, na de definitieve bevestiging in de vorm van de eerste aanbetaling, het uiteindelijke aantal deelnemers gewijzigd worden. Dit kan gedaan worden tot uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de reis.
  Indien een wijziging op tijd wordt doorgegeven en de gehele reissom reeds is voldaan door de betaling van de twee bovengenoemde delen zal Opdrachtnemer de factuur verlagen ten aanzien van maaltijden en dit geld terug storten aan Opdrachtgever.
  Indien een wijziging op tijd wordt doorgegeven en de gehele reissom nog niet is voldaan door de betaling van de twee bovengenoemde delen zal Opdrachtnemer de factuur verlagen ten aanzien van maaltijden en Opdrachtgever laten weten wat de nieuwe omvang is van het tweede betalingsdeel.
  Reeds gemaakte kosten voor niet-retourneerbare zaken zoals vliegtickets en vervoer op locatie komen voor rekening van de Opdrachtgever en zijn niet terug te vorderen door Opdrachtgever. Eventuele terug te vorderen accommodatiekosten zijn afhankelijk van de betreffende accommodatie. Opdrachtnemer gaat hiervoor in overleg met de accommodatie.
 2. Vertraging.

Wanneer Opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten aan Opdrachtgever doorberekend.

Wanneer door Opdrachtgever veroorzaakte vertragingen (gedeeltelijke) annulering van de afspraken tot gevolg hebben, heeft Opdrachtgever geen enkel recht op restitutie.
4. (Deel-)annulering na definitieve bevestiging (niet van toepassing op vliegtickets)
Bij annulering zullen de gemaakte kosten voor vliegtickets altijd voor rekening van Opdrachtgever komen. Deze gemaakte kosten zullen nooit terug worden gestort aan Opdrachtgever.
De benoemde percentages in dit artikel zullen worden berekend over de gehele factuur minus de gemaakte kosten voor de aanschaf van de vliegtickets.
Bij een annulering die plaatsvindt tussen de 30 en de 15 dagen voorafgaand aan de vastgestelde datum is de Opdrachtgever verplicht om, buiten de reeds betaalde vliegtickets, voor het overige 50% van de gehele factuur te voldoen.
Bij een annulering die plaatsvindt tussen de 14 dagen voorafgaand aan de vastgestelde datum en de daadwerkelijke datum is de Opdrachtgever verplicht om 100% van factuur te voldoen.
Indien de Opdrachtgever reeds méér dan het verschuldigde bedrag na annulering heeft betaald zal een terug storting plaatsvinden ter hoogte van het bedrag dat te veel betaald is.
Indien de gedane aanbetaling door Opdrachtgever de kosten voor annulering nog niet dekken zal Opdrachtgever de overige openstaande kosten overmaken naar Opdrachtnemer.
Bij een annulering die plaatsvindt tussen de 60 en de 31 dagen voorafgaand aan de vastgestelde datum is de Opdrachtgever verplicht om, buiten de reeds betaalde vliegtickets, voor het overige 20% van de gehele factuur te voldoen.

Een vermindering van het werk onder de Overeenkomst wordt gezien als een gedeeltelijke annulering. Bij deel-annuleringen gelden bovenstaande percentages per geannuleerd deel. 

Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren, graag voorafgegaan door een telefonische melding.  Bij overmacht worden de voorwaarden in overleg bepaald.

 

Artikel 9. Zzp-diensten

 1. Uren

Iedere overeenkomst met Sotto il Tappo bestaat uit minimaal 4 uur, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 1. (Deel-)Annulering 

Wanneer de prijzen en kosten afhankelijk zijn gesteld van de daadwerkelijk door Sotto il Tappo aan de opdracht besteedde uren, wordt voor de berekening van de annuleringskosten voor elke overeengekomen werkdag minimaal 8 uren als uitgangspunt genomen. 

Bij deel-annulering gelden onderstaande percentages per geannuleerd deel.

 1. Bij annulering van een (gedeeltelijke) opdracht binnen 48 uur voor de aanvang is de opdrachtgever verplicht 50% van de aan de (deel-)opdracht verbonden prijzen en kosten te betalen. 

 

 

Artikel 10. Annuleringen door Sotto il Tappo

 1. Overmacht

Sotto il Tappo is niet verplicht tot nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst, bij verhindering door overmacht. Overmacht wordt hier vertaald niet-toerekenbare onmogelijkheid. 

Als overmacht de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

Als Sotto il Tappo al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of deze nog gedeeltelijk kan voldoen, is Sotto il Tappo gerechtigd het reeds uitgevoerde, of uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst te factureren, als opzichzelfstaande overeenkomst.

Schade als gevolg van overmacht komt nooit in aanmerking voor vergoeding. 

 1. Alternatief
  Sotto il Tappo zal, bij annulering door overmacht, onder dezelfde voorwaarden vervangende mogelijkheden aanbieden. De opdrachtgever is gerechtigd het alternatief te weigeren. Weigering dient binnen 7 dagen schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard. Extra gemaakte kosten bij het omboeken van vliegtickets of het aanschaffen van nieuwe tickets komen voor rekening van Opdrachtgever. Sotto il Tappo zal Opdrachtgever alle boekingsinformatie verschaffen die kan helpen bij het terugvorderen van de kosten van de geannuleerde tickets bij de vliegmaatschappij. Indien de vliegmaatschappij geen terugbetaling verschaft van de geannuleerde tickets kan Opdrachtgever de kosten niet verhalen bij Sotto il Tappo.

 

 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Algemeen

Opdrachtgever is aansprakelijk voor door de opdrachtgever of zijn/haar gezelschap veroorzaakte schade aan eigendommen van Sotto il Tappo, zijn medewerkers of derden.

Opdrachtgever is verplicht zodanige maatregelen te nemen en aanwijzingen te verstrekken dat Sotto il Tappo tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijk, in verband met de aard van de werkzaamheden en bescherming van zijn netwerk en opdrachtuitvoerders. Als Sotto il Tappo of zijn nabestaanden door nalatigheid van Opdrachtgever schade lijden, is Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van die schade, tenzij hij bewijst dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sotto il Tappo.

 1. Toevoeging catering

Eventuele klachten over de geleverde diensten of producten, dienen op het moment van levering gemeld te worden. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de opdrachtgever schriftelijk mededeling doet aan Sotto il Tappo . Iedere recht tot schadevergoeding vervalt als de opdrachtgever dit niet binnen 24 uur na levering doet.

Sotto il Tappo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een hoger bedrag dan het totaal overeengekomen bedrag.

 1. Toevoeging zzp-diensten

Sotto il Tappo is in geen geval aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, overige gevolgschade en immateriële schade, in verband met uitvoering van de overeenkomst.

 1. Toevoeging (wijn)reizen
  Sotto il Tappo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toedoen van derden, zoals vertragingen of annuleringen van vliegtuigmaatschappijen en vervoersbedrijven, overboekingen door accommodaties.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

Sotto il Tappo is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, als Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, of reden geeft tot aanneming dat de verplichtingen niet nagekomen zullen gaan worden. 

Voor zover dit hem kan worden toegerekend is Opdrachtgever verplicht de schade die ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst door Sotto il Tappo wordt geleden, te vergoeden. 

Indien Sotto il Tappo de overeenkomst op grond van artikel 12 ontbindt, zijn alle vorderingen op Opdrachtgever direct opeisbaar. 

Opdrachtgever is niet bevoegd om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

 

 

 

Artikel 13. Slotbepalingen

Op elke overeenkomst gesloten met Sotto il Tappo is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Voordat een beroep gedaan wordt op de rechter, dienen Sotto il Tappo en opdrachtgever zich optimaal in te spannen om het geschil onderling te vereffenen. 

Voor zover de wet toelaat, wordt uitsluitend van de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Sotto il Tappo gebruik gemaakt.

X